ਵਿਹਲ ਮਿਲਣੀ ਨੀਂ ਹੁਣ,
ਕਿੱਦਾਂ #Facebook ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗੀ,
ਅੈਤਕੀ #December ਤੋਂ ਗੋਰੀਏ
ਰੋਟੀ #ਜੱਟ ਦੀ ਪਕਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ...

Leave a Comment