ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ :- ਮੇਰੀ Facebook ਤੇ
iD ਤਾ ਬਨਾਤੀ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ
Status Like ਕਿਦਾ ਕਰਨਾ
.
ਮੁੰਡਾ :- Like ਤੇ Click ਕਰਕੇ
ਕੁੜੀ :- Oh ਤਾ Unlike ਹੋ ਜਾਂਦਾ.... :D

Leave a Comment