ਦੇਖ #Status ਤੇਰੇ #Facebook ਤੇ
ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼ ਨੀ ;) <3

ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ #Photo ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਈ
ਸੱਚੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਏ #ਬੇਹੋਸ਼ ਨੀ :P 3:)

Leave a Comment