ਆਹ FACEBOOK ਵਾਲੇ
ਮੇਰੀਆਂ
REQUESTAN ਤਾਂ ਇੰਝ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ.....

Leave a Comment