ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਾਈਦਾ,
ਸਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਦਾ,
ਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੱਲੀਏ ,
ਫੇਰ ਦੱਸ ਫਾਇਦਾ ਕੀ #ਜਵਾਨੀ ਆਈਦਾ...

Leave a Comment