ਜਿਵੇਂ #Sugar ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਨੀ ਸਕਦੇ
ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਰ੍ਫੀਆਂ ਨੂੰ
.
.
.
ਓਵੇ ਹੀ iD Fake ਹੋਵੇ ਜਾ Original,
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਠਰਕੀਆਂ ਨੂੰ... LoL ;) :-*

Leave a Comment