ਬਾਦ ਪੇਪਰਾਂਂ ਦੇ ਈਦ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਹੋ ਗਈ,
ਨੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀੰ ਨਾ ਆਈ ਸੋਹਣੀਏਂ
ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ,
ਇਂਝ ਲਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀਏਂ ।
ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,
ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ #Feeling ਨਾ ਆਈ ਸੋਹਣੀਏਂ ।।

Leave a Comment