ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆਦਾ ਝਿੜਕਦਾ
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਦਾ #ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ?
ਉਹਦੇ  ਬਿਨਾ ਪਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਈ ਸਰਦਾ
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਤੱਕਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਆਉਣਾ
ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਮੈ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ...

Leave a Comment