ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ #ਜੱਟੀ ਏ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ‬
ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ‬..
#‎ਗੱਭਰੂ ਵੀ #LG ਦੇ ਰੋਂਦ ਵਰਗਾ‬
ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਕਸਰ ਨੀ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ‬...

Leave a Comment