ਜਾਵੇਂ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਜਦੋਂ ਜੱਟੀਏ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀ
ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂ ਕਦੇ ਅੱਖ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇਂ
ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕੀ ਅੱਤ ਵੈਰਨੇ
#Bach ਕੇ ਰਹੀਂ ਨੀ ਤੂੰ ਰਹੀਂ #Bach ਕੇ
ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਵੈਰਨੇ...

Leave a Comment