ਇੱਕ ਚਿੜੀ 🐦 ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ…
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ...? 🙎
.
ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ
ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਵੇਗੀ …
.
ਉਹ ਚਿੜੀ ਨੂੰ 25 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 🏢
ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ
.
ਉਸਨੂੰ 25 ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ …
.
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਮਾਗ ਏ, 🤦‍
ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 😝😜 Don’t mind

Leave a Comment