ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ
#Jio ਦੀ ਵੀ ਨੀ ...
.
ਜਿੰਨੀ …???
.
.
.
.
ਸਪੀਡ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ
ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਦੀ ਏ..

Leave a Comment