ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਨਾਬ ,
”ਹਾਂ” ‘ਚ “ਹਾਂ” ਮਿਲਾ ਦੋ ,
ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ !!!

Leave a Comment