ਅਸੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਮਤ ਤੋ,
ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਾ...
ਜੋ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਾ
ਦਗੇਬਾਜ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ,
ਅਸੀ ਪਿਠੱ ਤੇ ਚੱਲੇ ਵਾਰ ਬੜੇ...
ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਆ
ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ...

Leave a Comment