ਹੰਝੂ ਬਣਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ__ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਰੋਵੇ__,
ਦਿਲ ਨਹੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ __ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ__,
ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ__ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ__,
ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਸਕਾਂ__ ਬੱਸ ਇੰਨਾਂ ਕੁ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ♥

Leave a Comment