ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੰਝੂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ,
ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ #ਦਰਦ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ...
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ,
ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ #ਪਿਆਰ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨਮਾਨੀ...

Leave a Comment