ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਲਊਂਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਏ,
ਨੀ ਏਸ ਜੱਗ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਏ
ਅੱਖ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਹੰਜੂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਏ
ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾਉਣ ਔਖਾ ਏ
ਕਿਸੀ ਵੀ ਪੀੜ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਏ
ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਪੀੜ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਏ...

Leave a Comment