ਮਿੱਤਰੋ ! ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ
🙄🤔
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ
ਕੋਈ ਸੈਨਟਾਇਜਰ ਨਹੀ
😂😂😂

Leave a Comment