ਜੌ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ
ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਏ
ਬਹੁਤਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੌ
ਜੌ ਹੌਣੇ ਏ ਸੌ ਹੋਣਾ ਏ...

Leave a Comment