ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਥੀ & ਕੀੜੀ ਦੋਨੋ A.B.C. ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ..

ਕੀੜੀ…….
A for ELEPHANT
……………
.
ਹਾਥੀ :- ਕਮਲੀਏ A for APPLE ਹੁੰਦਾ?
ਕੀੜੀ (ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ) :-
ਪੜਦੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ….

Leave a Comment