ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਬੁਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਸ control ਕਰ ਲਈਦਾ
ਤੇਰੀ Shoni Ji ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ Add ਕਰ ਲਈਦਾ
ਬੱਸ ਇੱਕ ਰਾਤੀਂ ਸੋਂਦੇ ਚੇਤਾ Tera ਆਉਂਦਾ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ Direct ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ #Status ਪਾਉਂਦਾ <3

Leave a Comment