ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਬੜਾ ਸੀ__

ਕਿਉ ਸੁੱਤੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਅੱਲ਼ੜੇ__

ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਹਰਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡ, te ਜੱਟ ਥਾਣੇ ਅੱਲੜੇ__

Leave a Comment