ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਓਹਨਾ ਵਿਚਾਰੇ
Munde Kudiyan ਤੇ ਜੋ
.
.
.
.
.
.
.
ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈ ਚ ਲੁੱਕ-ਲੁੱਕ ਕੇ Call, Sms, FB
Use ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ C ਹੁਣ ਕਰੋ.. ਗਰਮੀ Ch
ਹਾਏ ਗਰਮੀ ...... :D :P

Leave a Comment