ਕੁੜੀ : ਆਹ  ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ?
.
ਮੁੰਡਾ : ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋ ਮਰਜੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ...
..
ਕੁੜੀ : ਚੱਲ ਝੂਠਾ,  ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ
#BoyFriend  ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ....

Leave a Comment