ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
.
.
.
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ Facebook ਤੇ ,
ਆਵਦੇ Name ਦੇ ਅੱਗੇ
"Angel, Princess, Sweet,
Lovely..."Etc... ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ...
.
.
.
.
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ Princess ਤੇ
Angels ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ..... xD :P

Leave a Comment