ਇੱਕ ਸਾਲਾ
Black ਕੱਛੇ ਆਲਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ
.
.
.
ਦੂਜਾ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ
Phone Switch off ... :D :P

Leave a Comment