ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,,,
ਪੁੱਠੇ ਪੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਣਾ ,

ਲੋਕ 7 ਜਨਮ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ,
ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ;) :P

Leave a Comment