ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਝੜਦੇ ਨੇ

ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨੀ ਹੁੰਦੀ
ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ....

Leave a Comment