ਇੱਕ-ਇਕੱਲਾ ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੀ,
ਸਾਉਂਣ ‘ਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ,
ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇ ਸੱਜਣਾ <3

Leave a Comment