ਇਸ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ ਲੱਖਾਂ
ਕਈ ਹਾਰ ਗਏ ਬਾਜ਼ੀ ਦਿਲ ਦੀ

ਮੈ ਸੁਣਿਆ ਇਸ #ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਡੰਗਿਆਂ ਨੂੰ
ਮੰਗਿਓ ਫੇਰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦੀ

Leave a Comment