ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ੲਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ...
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ...

Leave a Comment