ਜਦੋ ENGLAND ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ
wowww !! What a romantic raining ..
.
.
.
.
.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ
ਕੰਜਰਾ ਸਕੂਟਰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਿੱਜ ਗਿਆ... :D

Leave a Comment