ਰੋਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਦਾ
ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਬੋਲ,
ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ.... ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ... :(

Leave a Comment