ਇਕ ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ BF ਜੰਗਲ ਵਿਚੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ
.
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ
ਜਾਦੂਗਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ
.
.
ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ BF ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ :-
ਦੇਖ ਮੈ ਪਰੀ ਬੰਨਗੀ ਮੈ ਪਰੀ ਬੰਨ ਗਈ
.
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ:- ਨਹੀ ਸਾਲੀਏ ਤੂੰ ਪਰੀ ਨਹੀ ਚਮਗਾਦੜ ਬਣ ਗਈ :D :v :P

Leave a Comment