ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ
ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ :- ਜਮਾਈ ਰਾਜਾ
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੱਕ ਜਾ !
.
ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਖਾ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਐਸ਼  ਕਰ
..
ਜਮਾਈ–  ਸੱਸ ਜੀ 🙄ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ
ਜਮਾਈ ਰਾਜੇ ਤੇ 🤔
.
ਸੱਸ- ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਕੁਝ ਨੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ
ਸਾਡੀ 🐃 ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ   .
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਬੂਥੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ
😂

Leave a Comment