ਜਨਤਾ #Add ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ...!!
ਜਿਦਾਂ ਮੈ #MODI ਹੁੰਦਾ ....
#Chat ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ #ignore ਕਰਦੀ ਆ ..!!
ਜਿਦਾਂ ਮੈ #Laden ਹੁੰਦਾ ..!!!

Leave a Comment