ਮਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ 100,
ਜੱਟ 100 ਵਿੱਚੋ ਅਵੱਲ੍ਹਾ ਆ...

ਪਰੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 100,
ਜੱਟ 100 ਬਰੋਬਰ ਕੱਲ੍ਹਾ ਆ...

Leave a Comment