ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ #ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ੬ ਲੜੀ ਆ
ਰਹੇ ਅੱਖ ਸਦਾ ਲਾਲ ਉੱਤੋੰ ਮੁੱਛ ਖੜ੍ਹੀ ਆ...
ਅੱਲ੍ਹੜਾੰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ #ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ
ਕਿ #ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆ...

Leave a Comment