ਗੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੀਬਨ ਤੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ
Simple Jatti ਦੇ ..
ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ
Dimple Jatti ਦੇ.. ;)

Leave a Comment