#ਜਪਾਨ ਨੇ 7G ਸਿਮ ਲੌਂਚ ਕਰਤਾ,
#ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
🤔🙄
ਅਸੀਂ #ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਜੇ ਵੀ
#JCB 🚜 ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੇਖ ਕੇ
ਮਨ ਪਰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ !!!

Leave a Comment