ਡਰੇ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ,
ਔਖੇ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਡ ਭੰਨਾਉਣੇ ਸੀ
ਜੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ #ਸੂਰਮੇ ਗਵਾਉਣੇ ਸੀ...
(ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ)

Leave a Comment