ਜੇ "FAN" ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ "#RAMDEV" ਦੀ
"ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ" ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਟਦਾ
ਜੇ ਕੁੜ੍ਹੀ ਆਂ "ਸ਼ੌਕੀਨ" ਬਿਲੋ "ਸ਼ਹਿਰ" ਦੀ
ਵੈਲੀ "ਪਿੰਡ" ਦਾ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ.....

Leave a Comment