ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

#ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਪਰ ਜੇ #ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ :(

Leave a Comment