ਜੇ ਵਕਤ ⏰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
🙄 ਪਰ 🤔
ਜੇ ਮੋਬਾਇਲ 📲 ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀ ਕੱਟਦਾ
😂😂😂

Leave a Comment