ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੀ Raani ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਨਈ__
ਗੱਲਾਂ ਈ Jatt ਕਰਦਾ ਏ
ਉੰਝ ਆਪ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਨਈ_

Leave a Comment