ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਨੇ ਵੀ #Facebook ਤੇ
ਆਪਣਾ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਇਆ
.
ਊਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ
ਉਮਰ ਵੀ ਭਰ ਤੀ ਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ
.
ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ confuse ਹੋ ਗਿਆ
ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲ (WALL) ਤੇ ਕੀ ਲਿੱਖੇ "
.
ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਤੋ ਬਾਅਦ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ( WALL) ਤੇ ਲਿਖਿਆ
.
.
" ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ " :D :P

Leave a Comment