ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੋਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸੋਣਾ ਏ,
ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੀਲ ਤਾ ਸੱਜਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਨ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਏ,
ਲਿਖਾਰੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਦਾਂ,ਮਾੜੀ ਤਕਦੀਰ ਕੋਈ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ,
ਮੰਗਿਆ ਮੌਤ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਟੁੱਟਾ ਦਿਲ ਲੈ “ਸ਼ੇਰਾ” ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ...

Leave a Comment