ਜੀਜਾ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੀਜਾ
ਚੈਨ ਸਿਲਕ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਲਿਆਦੇ
ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਰਵੀਰਾ
ਆਸ਼ਕ ਲਉਂਦੇ ਰੀਝਾਂ
ਛੱਡ ਗਈ ਯਾਰ ਖੜੇ
ਅੰਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀਜਾ
ਛੱਡ ਗਈ..........

 

Leave a Comment