ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸਿਆਣੀ_
ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀਏ...!!
.
ਔਨੇ ਦੇ Tere ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਣੇ,
ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਛਾ ਕੁੜੀਏ....!!! :P

Leave a Comment