ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਵਾਗੇ ਜੱਗ ਤੋ
ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਉ ਬਹਾਰਾ ਦਾ,
ਕੁਝ ਗਿਣਗੇ ਐਬ- ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ...
ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸੀ ਯਾਰਾ ਦਾ...

Leave a Comment